STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 

Název sdružení: Holešovská výzva

Zkratka sdružení: HV

Sídlo sdružení: Praha 6,  Ciolkovského 853/1, 161 00

 

Cíle činnosti:

Občanské sdružení pod názvem Holešovská výzva má za cíl sdružovat občany České republiky na základě jejich souznění s idejemi sociálními a národními a respektování zásad života ve svobodné a demokratické společnosti.

Sdružení bude organizovat společenské, kulturní a sportovní aktivity, a tím bude pomáhat lidem trávit efektivně volný čas.  

 

I.

Orgány sdružení

 

Nejvyšším orgánem sdružení je ústřední orgán se sídlem v Praze, který se nazývá předsednictvo. Toto předsednictvo je voleno nejméně jednou za 4 roky na jednání celostátního sjezdu sdružení.


Celostátní sjezd sdružení Holešovská výzva (HV) je nejvyšším orgánem, který provádí zásadní kroky, jako volby a především změny, doplnění stanov a programových cílů sdružení.

Celostátní sjezd volí nejvyšší výkonný orgán sdružení, kterým je předsednictvo sdružení, které má 7 členů, z nichž je volen předseda, místopředseda, hlavní pokladník a tajemník. Ostatní členové jsou bez konkrétní funkce, pokud se neurčí jinak. Všichni členové předsednictva mají hlasovací právo. O všech rozhodnutích se hlasuje a usnesení se přijímá prostou většinou.


Dále se volí na celostátním sjezdu HV kontrolní komise, která má na starosti kontrolu hospodaření celého sdružení, včetně předsednictva a všech místních organizací. Tato kontrolní komise je minimálně tříčlenná, ale na základě početního nárůstu členů sdružení může mít až 5 členů.


Konečně se na celostátním sjezdu volí smírčí komise, která je minimálně tříčlenná a jejímž úkolem je řešit vnitroorganizační spory, včetně případného vyloučení člena, jenž se odvolá, nebo rozpuštění místní organizace. Rovněž i tato komise může být rozšířena až na 5 členů.

    
Celostátní sjezd svolává předsednictvo, které dává také klíč počtu zástupců na toto jednání. Delegáty volí ze svého středu místní organizace.

 

Celostátní sjezd kromě voleb ústředních orgánů zhodnotí dosavadní práci, vytyčí další cíle a úkoly a vyjadřuje se ke všem základním celostátním problémům, především v oblastech, které se dotýkají života a činnosti občanů České republiky.

 

Tento sjezd může měnit nebo přijímat stanovy, včetně názvu, sídla a cílů činnosti sdružení a upravovat organizační strukturu sdružení.

 

Právní subjektivitu má pouze sdružení jako celek, jeho zastoupení před státem a dalšími právními subjekty zajišťuje svým podpisem předseda sdružení.

 

 

II.

Organizační jednotky

 

Základním článkem sdružení je místní organizace.


Občanské sdružení Holešovská výzva (HV) vytváří místní organizace v rámci obcí, a to ve všech místech, kde se sdruží 3 a více členů sdružení.

 

Ustavení místní organizace HV se děje za přítomnosti zástupce ústředního orgánu sdružení, který se na výzvu zájemců o sdružení dostaví na ustavující jednání, kde provede instruktáž a založení této místní organizace zapíše, včetně zvolených funkcionářů. Místní organizace volí prostým hlasováním, při většinovém systému předsedu, pokud je více než-li 5 členů místní organizace, pak se dále volí jednatel a pokladník.

 

V případě, že místní organizace HV klesne počtem svých členů pod 3 osoby, pak se automaticky rozpouští a zbylí členové jsou zařazení do jiné místní organizace, která je místně nejbližší.

 

Místní organizace nemají právní subjektivitu. Mohou pouze na základě písemného zmocnění předsednictva uskutečňovat tzv. konkrétní úkoly, jako např. organizovat kulturní akce, vzdělávací semináře, veřejná shromáždění s pronájmem sálu, nebo na volném prostranství, zvát na besedy přední osobnosti naší politické a kulturní scény, atd.


Akce celostátního významu, jako např. zájezdy do zahraničí, celostátní školení, vydávání tiskovin atd., může organizovat a uskutečňovat pouze předsednictvo, které také nese plnou hmotnou odpovědnost.

 

Hmotná odpovědnost za místní akce je rozdělena do dvou částí. Pokud je vydán přímý souhlas předsednictvem k pořádání určité akce v místě, pak se podílí sdružení jako celek za vzniklé náklady a případný výtěžek.

 

III.

Zásady hospodaření

 

Sdružení hospodaří na základě příspěvků svých členů, darů sponzorů, případně z dotací a grantů.

 

Všechny finanční prostředky sdružení (vyjma místních dobrovolných příspěvků členů na místní akce) jsou shromažďovány na účtu sdružení. O jejich použití rozhoduje předsednictvo. Hospodaření kontroluje kontrolní komise.

 

Prostředky vybrané dobrovolně, nebo darované jen místní organizaci jsou jejich majetkem a lze s nimi nakládat dle uvážení této místní organizace. Přesto hospodaření podléhá kontrole celostátní kontrolní komise za účelem zjištění základních účetních a daňových předpisů. Při rozpuštění místní organizace je povinnost převést zbylé prostředky na účet sdružení.

 

Na základě rozhodnutí předsednictva HV bude vytvořen tiskový odbor HV, který bude vydávat vnitroorganizační tiskový materiál, a bude moci organizovat tisk materiálů sdružení. Celkové hospodaření sdružení je kontrolováno jednak kontrolní komisí, která minimálně jednou v roce předkládá předsednictvu zprávu o stavu hospodaření a dále podléhá schválení celostátního sjezdu, který schvaluje nebo odmítá zprávu o hospodaření.

 

V případě, že by bylo sdružení rozpuštěno, zbývající prostředky po uhrazení všech dluhů a povinností budou předány do některé z nadací, která je svou činností nebo zaměřením blízká sdružení.

 

IV.

Práva a povinnosti členů

 

Členem sdružení může být osoba starší 18 let.

 

Každý přijatý člen Holešovské výzvy má právo volit funkcionáře své místní organizace, zároveň má právo být do těchto funkcí zvolen.

 

Podle vydaného klíče má právo každý člen HV se podílet na volbě delegátů a být volen do celostátního sjezdu sdružení HV. Na tomto celostátním sjezdu má právo být volen do nejvyšších funkcí sdružení HV.

 

Každý člen HV má právo se podílet na všech akcích této organizace, tyto akce hodnotit a navrhovat změny činnosti, její rozšíření a nebo změny zaměření. Zároveň má každý člen právo dostat každý vnitroorganizační písemný materiál, který bude HV vydávat.

 

 

Každý člen je povinen se účastnit všech akcí HV, platit schválené členské příspěvky a podle pokynů instruktorů a vedení HV zúčastňovat se školení jednotlivých členů. Každý člen HV je zároveň povinen dodržovat stanovy HV a další doplňkové předpisy HV.

 

V případě, že některý člen soustavně nepracuje, tedy neúčastní se vyhlášených akcí HV, nepřichází na schůze a jednání HV, případně neplatí schválené členské příspěvky, nebo hrubě porušil stanovy sdružení či svým vystupováním poškozuje jeho dobrou pověst a jméno, může být předsednictvem sdružení z HV vyloučen. Proti vyloučení má každý člen právo se odvolat ke smírčí komisi, která po vyslechnutí všech námitek jej pozve k jednání a s konečnou platností rozhodne o setrvání, nebo ukončení jeho členství v HV.

 

 

V Praze, dne 20.3.2012

Vyhledávání

Kontakt

Holešovská výzva, o.s. Ciolkovského 853/1
Praha 6
161 00
+420603427704

Anketa

Přejete si mimořádné volby?

Ano (966)
84%

Ne (183)
16%

Celkový počet hlasů: 1149

TOPlist

Plánované akce

09.04.2012 00:58

Prvomájové protesty

Holešovská výzva hodlá na 1. máje aktivně vystoupit proti současné zkorumpované mafii ODS, VV, TOP 09, a to formou veřejných protestů v ulicích Prahy a dalších měst. Původně svátek všech pracujících je dnes spíše příležitostí k vyjádření nesouhlasu a nespokojenosti s celkovým děním v České...
06.04.2012 08:24

15. dubna všichni do ulic!

Další demonstrace nespokojených občanů se uskuteční 15. dubna 2012 v 17 hod. na náměstích všech větších měst. Připojte se!